Risico Inventarisatie & evaluatie

Hoe staat u ervoor?
Beschikbaarheid, werkdruk, budget, kennis van wetgeving en Arbo-eisen zijn zo maar enkele factoren die invloed hebben op een goede inventarisatie, uitvoer, toetsing en naleving van de RI&E. Het is dus zaak voor u voordat u aan deze uitdaging begint u te vergewissen of u dit wel zelf wilt en nog belangrijker zelf kunt doen? Bij Gidano vindt altijd een intakegesprek plaats en er wordt een analyse gemaakt waar de organisatie op dit moment staat. Door deze handelswijze kan er worden vastgesteld in welke fase van het programma u valt. Naast de begeleiding reikt Gidano haar klanten ook risico – management methoden en technieken aan. Op deze wijze wordt u volledig ondersteund om uit te groeien naar een continu verbeterende organisatie.

Bent u RI&E plichtig?
De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. dat staat in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Gezondheid en veiligheid
Waar bestaat de RI&E uit?
Inventarisae gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor werknemers die behoren tot de “bijzondere categorieën van
werknemers” (b.v. gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zwangere, jeugdigen en ouderen). De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden. De prioriteit van de risico’s. De vaststelling welke maatregelen genomen zillen worden (pva: plan van aanpak).

Gidano heeft een programma ontwikkeld waarmee bedrijven ondersteund worden bij de voorbereiding op de nieuwe.

Het ABC-tje van Gidano

1. Plan van aanpak
Wij hebben een format die een plan van aanpak waarin een plan van aanpak is opgenomen. Dus bij ons is de RI&E ook
echt af. Wij laten dit niet bij de organisatie liggen.

2. Bespreken met het personeel
De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT is per 1 januari geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen. Het bespreken van de RI&E gebeurt op de basisscholen met de MR (ouders). De MR moet de RI&E goedkeuren. Wij zorgen voor een communicatief rapport om dit te presenteren.

3. Toetsen
De werkgever mag zelf zijn RI&E maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor. Dit is wel een risico. Medewerkers zijn geen veiligheidskundigen. Het gaat om de samenhang van risico’s en deze worden niet in een RI&E lijst gevraagd en kan daardoor niet aangetoond worden. Onze aanpak is de samenhang in beeld te brengen wat het risico bepaalt. Denk hierbij aan gedrag acceptatie van onveilige situaties, teveel neven activiteiten, tijdsdruk en geen verantwoordelijke. Een gevolg is een papieren RI&E die niet geïmplementeerd.

4. Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden veranderen moet u de RI&E aanpassen, denk hierbij aan nieuwe inrichting, productielijn,
verbouwing of een uitbreiding van het dienstenpakket. De RI&E moet altijd actueel zijn.

5. Als u niets doet
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft deze niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

6. Extra onderwerpen
Wij doen ook geluid en lucht mengen.

7. Trainen Preventiemedewerker
Ook hebben wij een programma ontwikkeld om de preventiemedewerker op het gebied van de RI&E te trainen. Vraag naar de voorwaarden.

8. Offerte
Gidano maakt graag een offerte voor het uitvoeren van een RI&E bij u in de organisatie.

Klik hier om de Gidano RIE Brochure te openen (PDF)